562630_4061153135858_57864902_n.jpg

Търсене в страницата:

ДЕЖУРЕН СЪДИЯ

Дежурният съдия разглежда:

  • молби за разрешение за теглене на детски влогове.
  • молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;
  • молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви.
  • молби за приемане и отказ от наследство;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

  1. Надлежно попълнена молба-образец-в нея изрично се посочва сумата, за която се иска разрешение и нуждите на детето, за които тя ще се използва;
  2. Спестовна книжка на детето;
  3. Удостоверение за раждане на детето;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 30 лева.
  5. Документи за самоличност.

Навършилите 14 години трябва да се явят лично при дежурния съдия.
 
Съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси се събират: 25 лева – за образуване на дело и 5 лева - за съдебно удостоверение пред банката т.е. общо 30 лева.
В ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СЛУЧАИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА, АКО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАТ (В КРАЯ НА МОЛБАТА-ОБРАЗЕЦ), ЧЕ НЕ РАЗПОЛАГАТ СЪС СРЕДСТВА.

 

Вие сте тук:Home ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА ДЕЖУРЕН СЪДИЯ