163557_4061162336088_19183781_n.jpg

Търсене в страницата:

НАЧАЛО


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, НАМИРАЩА СЕ НА АДРЕС:

https://vtarnovo-rs.justice.bg/

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019Г.

 

 

 Уважаеми посетители,

считано от 29.11.2019 год., Районен съд - Велико Търново прекрати регистрацията по ЗДДС на основание чл. 108, ал.1, т.1 от ЗДДС. За услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Велико Търново, НЕ се дължи данък добавена стойност. Таксите по съдебното изпълнение, съгласно Тарифа за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да се внасят САМО по набирателната сметка на Районен съд - Велико Търново.

 

Във връзка с влезлите в сила от 05.11.2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 416 ал. 2 и ал. 7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2), Районен съд – Велико Търново уведомява, че прекратява незабавното публикуване на сайта на съдебни актове (присъди и решения) по наказателни дела от общ характер, по които има наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“. (в случаите, когато наказанието не е отложено по реда на чл. 66 от НК).

Според досегашната практика, съобразена с изискванията на чл. 64 от ЗСВ, тези съдебни актове се публикуваха на страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) веднага след постановяването им.

Считано от 05.11.2017 г., тези съдебни актове ще се публикуват на интернет-страницата на съда и в ЦУБИПСА след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, когато съдът бъде уведомен с писмо от Прокуратурата на Република България, че са предприети действия по изпълнение на наложеното наказание.

Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно досега действащите вътрешни правила на съда.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    Обществото се нуждае от съдилища, които са безпристрастни, ефективни, открити и отговорни и на които гражданите имат доверие. Всеки съд се стреми да спазва принципите на:

•  Достъп до правосъдието – отворени и достъпни съдилища
•  Бързина в правораздаването – делата се обработват и разглеждат в приемливи срокове
•  Равенство, справедливост и честност
•  Независимост и отчетност
•  Обществено доверие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 31.05.2013 година в Районен съд- Велико Търново може да се извършват плащания по транзитната сметка на ВТРС BG68 FINV 9150 31BG N0ID MJ /плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други/ с дебитни и кредитни карти чрез инсталираните в "Бюро съдимост" и  служба  "Съдебно Деловодство " ПОС терминални устройства.

Вие сте тук:Home