522823_4061151255811_523537803_n.jpg

Търсене в страницата:

КАРИЕРИ

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание Заповед № 60/ 01.02.2018 год., на Административния ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

Кратко описание на длъжността: Комплектова образуваните първоинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, прави справки по делата, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

-   образование - средно;

-   компютърна грамотност;

-   отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;

-   отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;

-   познания по общи деловодни техники;

-   познаване на съдебната документация и значението й за съдебната система;

-   лоялно отношение към работодателя;

-   способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към граждани и колеги;

-   организационни умения и работа в екип;

-   комуникативност;

-   инициативност;

-   отговорност.

        

Начин на провеждане на конкурса – на три етапа:

I етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;

II етап – решаване на писмен тест състоящ се от три части: български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен деловодител";

III етап - събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите: комплексно.

         Необходими документи:

-     заявление /по образец/;

-     подробна автобиография – тип СV;

-   мотивационно писмо;

-   копие от диплом за завършена образователна степен;

-   копие от удостоверение за компютърна грамотност;

-   свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/

- ксерокопие от трудова/осигурителна книжка.

Краен срок на подаване:   06.03.2018г. включително

Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

  • електронната страница на съда – www.vtrs.org
  • информационното табло на съда

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

  • 606,00 /Шестстотин и шест/ лева.

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията следва да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Велико Търново,  ул. Васил Левски № 16.

         Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в регистратурата на Районен съд – Велико Търново.

     За допълнителна информация телефон: 062/ 603 053.

Вие сте тук:Home КАРИЕРИ ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”