292210_4061131335313_1543706254_n.jpg

Търсене в страницата:

КАРИЕРИ

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание Заповед № 1 / 02.01.2018 год. на Заместника на административния ръководител – заместник председател на Районен съд – Велико Търново

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ ДСИ”

Кратко описание на длъжността: Ежедневно докладва на съдия изпълнителя всички постъпили входящи документи, които се образуват в дела, въвежда в деловодната програма образуваните по разпределените входящи документи изпълнителни дела и ги докладва, подрежда книжата в папки по образец и надлежно номерира всички страници, изпълнява указанията на съдия изпълнителя във връзка с обработването на документите и делата, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и от съдебния администратор.

  Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

-         образование - средно;

-      компютърна грамотност;

-      отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;

-      отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;

-      познания по общи деловодни техники;

-      познаване на съдебната документация и значението за съдебната система;

-      лоялно отношение към работодателя;

-            способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към граждани и колеги;

-         организационни умения и работа в екип;

-      комуникативност;

-            инициативност;

-         отговорност.

        

Начин на провеждане на конкурса – на три етапа:

I етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;

II етап – решаване на писмен тест състоящ се от три части: български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен деловодител ДСИ";

III етап - събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите: комплексно.

         Необходими документи:

-     заявление /по образец/;

-     подробна автобиография – тип СV;

-   мотивационно писмо;

-   копие от диплом за завършена образователна степен;

-   копие от удостоверение за компютърна грамотност;

-   свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/

- ксерокопие от трудова/осигурителна книжка.

Място за подаване на документите:

         Районен съд - Велико Търново,

Адрес: гр. В. Търново, ул. Васил Левски №16, „Регистратура”.

Краен срок на подаване:   30 календарни дни,   считано   от

деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

  • електронната страница на съда – www.vtrs.org
  • информационното табло на съда

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

  • 606,00 /Шестстотин и шест/ лева.

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Велико Търново,                   ул. Васил Левски № 16, Районен съд - Велико Търново.

         Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в регистратурата, както и на интернет страницата на Районен съд – Велико Търново.

     За допълнителна информация телефон: 062/ 603 053.

Вие сте тук:Home КАРИЕРИ ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ ДСИ”