582272_4061156095932_322832999_n.jpg

Търсене в страницата:

КАРИЕРИ

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание Заповед № 549 / 17.10.2017 год., на Административния ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ПРИЗОВКАР”

Кратко описание на длъжността: Участва в разпределението на призовките по райони; връчва всички призовки, съобщения и съдебни книжа; при получаване на призовки, съобщения и съдебни книжа от служба "Съдебно деловодство", полага подпис в Книгата за получени и върнати призовки и съдебни книжа; въвежда в програмния продукт данните относно връчване/невръчване на книжата; предава своевременно в деловодството вторите екземпляри на връчените съобщения; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и от съдебния администратор.

  Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

- образование - средно;   

         - отлични познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебната документация;

         - познаване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилища и изискванията на процесуалните закони - Гражданския процесуален кодекс и Наказателния процесуален кодекс в частта, свързана с връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа;

         - отлични умения за работа в екип;

         - лоялно отношение към работодателя;

         - организационни умения;

         - комуникативност;

         - инициативност;

         - отговорност.

Начин на провеждане на конкурса:

I етап - по документи;

II етап – решаване на писмен тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата и изискванията на процесуалните закони - Гражданския процесуален кодекс и Наказателния процесуален кодекс в частта, свързана с връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа;

III етап - събеседванес кандидатите.

Оценяване на кандидатите: комплексно.

         Необходими документи:

-    заявление /по образец/;

-     подробна автобиография – тип СV;

-   мотивационно писмо;

-   диплом за завършена образователна степен;

-   свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/.

Място за подаване на документите:

         Районен съд - Велико Търново,

Адрес: гр. В. Търново, ул. Васил Левски № 16, „Регистратура”.

Краен срок на подаване:   17.11.2017г. включително.

Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

  • електронната страница на съда – www.vtrs.org
  • информационното табло на съда

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

  • 498,00 /Четиристотин деветдесет и осем/ лева.

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Велико Търново,                   ул. Васил Левски № 16, Районен съд - Велико Търново.

         Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в регистратурата, както и на интернет страницата на Районен съд – Велико Търново.

     За допълнителна информация телефон: 062/ 603 053.

 

Вие сте тук:Home КАРИЕРИ ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ПРИЗОВКАР”