542445_4061155495917_1156693028_n.jpg

Търсене в страницата:

КАРИЕРИ

В изпълнение на указания дадени с писмо изх. № 11-00-1304/ 2017 год. от 04.09.2017 год. на Министерство на правосъдието, Районен съд - Велико Търново

 

О Б Я В Я В А

 

Наличие на свободна една щатна бройка за длъжността "Държавен съдебен изпълнител" при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда /до заемане на длъжността въз основа на конкурс/.

         Кандидатите следва да отговорят на изискванията по чл. 162 от ЗСВ.

         Необходими документи за кандидатстване: молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл. 162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността "Право", удостоверение за придобита юридическа правоспособност, както и декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

         Документите се приемат в Съдебна палата гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №16, в регистратурата на Районен съд - Велико Търново, в 7-дневен срок от публикуване на обявата от 8.30 часа до 17.00 часа.

Обявата е публикувана във вестник "Борба", бр. 177 от 13.09.2017 год.

Вие сте тук:Home КАРИЕРИ ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “Държавен съдебен изпълнител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда