149347_4061157055956_496843931_n.jpg

Търсене в страницата:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Бюро съдимост

Служба „Бюро съдимост” се намира на партерния етаж в сградата на съда.
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето.Заявление за издаване на свидетелство може да бъде подадено въввсекиРайоненсъдвстраната.

Със заявлението задължително се представят:
- лична
карта

- удостоверение
за раждане
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена по банков път
- държавна такса 5 (пет) лева.

Свидетелство за съдимост се издава в срок до 3 дни от подаване на заявлението. Ако заявлението е подадено в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седмодневен.
 
В деловодството  се издават свидетелства  /справки за съдимост - за полиция, прокуратура, др.съдилища и др./ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесена държавна такса.
 
Държавната такса може да внесете във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд Велико Търново или да заплатите на място, чрез ПОС терминално устройство.