576548_4061142575594_2039516002_n.jpg

Търсене в страницата:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Деловодство

     Служба „Съдебно деловодство” се намира на първия етаж

      Общи функции на служба “Съдебно деловодство”:

1.Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници, след подаване на заявление, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавнатакса.
2.За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв.
3.Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощ
ници.
4.
Съдебните служители в деловодството нямат право да дават правни консултации.
 
Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в определена за целта Читалня.