542445_4061155495917_1156693028_n.jpg

Търсене в страницата:

НАЧАЛО

 Считано от 01.06.2015г., Районен съд Велико Търново е регистриран по ЗДДС, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б. ”о” от същият, за услугите предоставяни от Държавен съдебен изпълнител.

При заплащане на всяка държавна такса, събирана от държавен съдебен изпълнител по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008г., обн. ДВ, бр.22 от 28.02.2008г., се дължи ДДС. В платежния документ следва да се конкретиза основанието за превод, номер на изпълнителното дело, задължено лице, наредител, БУЛСТАТ/ЕГН.

                                                                    Обществото се нуждае от съдилища, които са безпристрастни, ефективни, открити и отговорни и на които гражданите имат доверие. Всеки съд се стреми да спазва принципите на:

•  Достъп до правосъдието – отворени и достъпни съдилища
•  Бързина в правораздаването – делата се обработват и разглеждат в приемливи срокове
•  Равенство, справедливост и честност
•  Независимост и отчетност
•  Обществено доверие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 31.05.2013 година в Районен съд- Велико Търново може да се извършват плащания по транзитната сметка на ВТРС BG68 FINV 9150 31BG N0ID MJ /плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други/ с дебитни и кредитни карти чрез инсталираните в "Бюро съдимост" и  служба  "Съдебно Деловодство " ПОС терминални устройства.

Вие сте тук:Home